Voor ondernemers: Kunt u de btw verrekenen?

  Bent u elders ook voor deze schade verzekerd

  Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd

  Wanneer is het gebeurd?*

  Hoe laat is het gebeurd?*


  Wilt u bestanden toevoegen?
  Datum*

  Plaats*

  Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.